TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

1. Kış Okulu 2008

I. Dermatoloji Kış Okulu’nun Ardından…

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu olarak 16-20 Aralık 2008 tarihleri arasında Antalya’da ilk kış okulumuzu (1. Dermatoloji Kış Okulu) gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Dermatoloji topluluğu adına son derece önemli olarak değerlendirdiğimiz bu gelişmeyi sizlerle paylaşmak ve bu noktaya nasıl ulaştığımızı kısaca anlatmak istiyoruz.

Bildiğiniz gibi, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu 2004 yılının sonunda kurularak, hızla alt komisyonlarını oluşturmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Yeterlik Kurulu, önceliği çekirdek eğitim müfredatını oluşturmak, eğitimi geliştirmek ve yapılandırmak ile ilgili çalışmalara vermiştir. Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu ve Eğitim ve Sınav Komisyonu üyelerinin tamamına yakını, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Becerileri Kursu' na, yine Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve Sınav Komisyon’larını temsil eden üyelerimiz Türk Tabipler Birliği tarafından yeterlik kurulları için düzenlenen çalıştaya katılmıştır. Tüm bu etkinliklerden edindiği bilgi ve deneyim paylaşımı ile Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Türkiye’deki eğitimcilerin büyük bir çoğunluğunun katılımları ile yetiştirmekte olduğumuz uzmanlık öğrencileri’nin mutlaka bilmeleri ve edinmeleri gereken bilgi, beceri ve tutum hedeflerini saptamaya yönelik bir çalışma organize etmiş, bilgi hedeflerinin farklı parametrelerde puanlandırılması ile önem sırasına sokulmasını sağlamıştır. Elde edilen listenin ilk `’lık bölümü “olmazsa olmaz” bilgi hedefleri olarak belirlenmiş ve böylece örnek bir çekirdek müfredat oluşturulmuştur.

2007 yılının sonunda kabul edilen yeni yönergemize göre oluşturulan “Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu” (Tablo 1), çalışma önceliğini iki konuda yoğunlaştırmıştır. Bu başlıklardan ilki olan “1. Dermatoloji Kış Okulu” gerçekleştirilmiş, ikincisi olan “Beceri Rehberleri” nde ise son aşamaya gelinmiştir.

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu olarak, 1. Dermatoloji Kış Okulu’nu yapılandırmak için yaptığımız toplantılarla sık sık bir araya geldik. Ayrıca, elektronik mektup ve telefon görüşmeleri ile komisyon üyeleri olarak birbirimizle sürekli iletişim içinde olduk. İlk kez yapılacak okulumuz için diğer anabilim dallarının önceki deneyimlerinden yararlanmaya çalıştık. Üniversitelerimizin Eğitim Anabilim Dalları ile de sürekli görüş alışverişinde bulunduk. 1. Dermatoloji Kış Okulu’nda görev alan, eğitimciler ve uzmanlık öğrencileri için temelde okulun amaçları ve öğrenim hedeflerini içeren kılavuzlar hazırladık. Ayrıca, eğitmenler ile sunumların nasıl bir teknik ile yapılacağı konusunda 16 Ekim 2008 tarihinde Ulusal Kongre sırasında toplantı yaptık. Burada, eğitmenlere okul ve bilimsel program hakkında bilgi verdik. Dr. Oya Gürbüz’ün örnek sunumu üzerinden gidilerek okulun amacı ve hedeflerini tartıştık. Ayrıca, aynı oturum içinde yer alan eğiticiler bir araya gelerek, üstlendikleri konu başlığı altında çok önemli buldukları mesajları çıkarmaya çalıştılar. Bu toplantı sonrasında da iletişime devam ederek oturumlarını yapılandırıp konuşmalarına son şeklini verdiler.

Antalya’da gerçekleşen 1. Dermatoloji Kış Okulu’nda uzmanlık öğrencileri’ne, hemen uzmanlık öncesi dönemde verilen programın www.turkdermatoloji.org/kisokulu adresinden programa ulaşılabilir) sonunda aşağıdaki temel öğrenim hedeflerinin kazandırılmasını planladık;

  1. Çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde ilk sıralarda yer alan hastalıklara özgü klinik belirtilerin, (karşılaşabilecekleri farklı şiddet ve görünümdeki olgular ile) öğrenilmesi,
  2. Klinik belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı sürecinin planlanması ve tanıya ulaşılması,
  3. Hastaya ve duruma özgü akılcı tedavi planlamasının yapılabilmesi,
  4. Hastalıkların önlenebilirliği konusunda fikir sahibi olunması.

Daha önce komisyonumuzca alınan ve sizlerle de paylaşılan karar doğrultusunda 1. Dermatoloji Kış Okulu’na katılım konusunda 5. yıl uzmanlık öğrencileri’ne öncelik verilmesi, planlanan katılımcı sayısına göre (toplam 60), başvuru sırasıyla 4. yıl Uzmanlık öğrencileri’nin de kabul edilmesi planlanmıştı. 1. Dermatoloji Kış Okulu’na toplam 84 kişi başvurdu. Başvurular içerisinde 5. yıl uzmanlık öğrencileri’nin sayısı 69, 4. yıl uzmanlık öğrencileri’nin sayısı ise 15 kişiydi. Doğal olarak 5. yıl uzmanlık öğrencileri’nden ilk 60 kişinin başvurusu asil, son 9 kişi ile birlikte 4. yıl uzmanlık öğrencileri’nden ilk başvuruyu yapan 1 arkadaşımızın başvurusu yedek olarak kabul edildi.

1. Dermatoloji Kış Okulu bilimsel programı toplam 3.5 günde gerçekleştirildi. Bu yoğun program içerisinde çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde ilk sıralarda yer alan toplam 18 ana konu, 33 eğitimci tarafından anlatıldı. 1. Dermatoloji Kış Okulu bilimsel programındaki bazı konular konferans şeklinde, bazı konular ise karşılıklı etkileşimin daha rahat olabilmesi açısından katılımcıların ikiye bölünmesi ile oluşturulan 2 ayrı gruba dönüşümlü olarak verildi. Oturumların bir bölümünde, isteyen eğitimciler “Key pad” lerden yararlandı. Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sürecine soru ve katkılarla katılımı oturum yöneticileri ve eğiticilerimiz tarafından teşvik edilmeye çalışıldı. Okulumuzun bilimsel programında ayrıca 2 akşam konferansına (“Kanıta Dayalı Tıp” ve “Temel Fotoğrafçılık Bilgisi ve Dermatolojide Kullanımı”) yer verildi.

Kış okulunda verdiğimiz eğitimin etkin olup olmadığını değerlendirmek için, uzmanlık öğrencilerine program başında ve sonunda olmak üzere, çoktan seçmeli bir ön test ve son test uygulandı. Uzmanlık öğrencilerinin ön testteki ortalama başarı puanı 100 üzerinden 53.3 olarak saptandı. Son testte bu puan 73.9’a yükseldi. Ayrıca, Kış Okulu programını, oturumlarını ve eğiticilerini değerlendirmeye yönelik geri bildirim formları hazırlandı. Bilimsel programda bulunan her oturumdan sonra (“Eğitici Değerlendirme Formu” ve “Oturum Değerlendirme Formu”) ve okulun bitiminde (“I. Dermatoloji Kış Okulu Değerlendirme Formu”) alınan bu formlar aracılığı ile uzmanlık öğrencileri’nin süreci değerlendirmesi sağlandı. Komisyonumuz yapılan öneri ve eleştirilerin gelecekteki kış okulu programlarının daha iyi yapılandırılması konusunda son derece yararlı olduğuna inanmaktadır. Ayrıca kapanış töreninde temelde okulu değerlendirmeye yönelik kısa sorular hazırlanarak “Key Pad” ler aracılığıyla hızlı bir geri bildirim alındı. Böylece 1. Dermatoloji Kış Okulu hakkında genel bir fikir elde edilerek, tüm katılımcılara hızlı bir geri bildirim verilmiş oldu (Tablo 2 ve 3).

Uzmanlık öğrencilerinin tümü büyük bir dikkat ve düzen içerisinde okula devam ettiler ve sonuçta 1. Dermatoloji Kış Okulu Katılım Sertifikası’nı almaya hak kazandılar.

I. Dermatoloji Kış Okulu programının, uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerine önemli bir katkıda bulunması biz Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve okulda görev alan tüm eğitmenlerin ortak dileğiydi. Aldığımız geri bildirimler ve ön test ile son test arasındaki belirgin fark cesaret verici olup doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Bu noktada, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu olarak, bizi çalışmalarımızda yüreklendiren ve desteklerini esirgemeyen Eğitim Üst Kurulu’na ve Eğitimcilere teşekkür etmek istiyoruz. Yine, bu organizasyona gönüllü olarak katılan ve programın işleyişi süresince son derece aktif ve katılımcı bir davranış içinde olan uzmanlık öğrencileri’ne, bizlerin komisyon olarak defalarca bir araya gelmesinde ve I. Dermatoloji Kış Okulu’nu düzenlememizde başından beri giderek artan destekleri nedeniyle Türk Dermatoloji Derneğine’ne teşekkür ediyor ve önümüzdeki süreçte yeni Kış Okullarında birlikte olmayı diliyoruz.

Saygılarımızla,

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu adına
Prof. Dr. Erkan Alpsoy
1. Dermatoloji Kış Okulu Koordinatörü