TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

2. Kış Okulu 2009

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu olarak 14–18 Aralık 2009 tarihleri arasında Antalya'da 2. Dermatoloji Kış Okulu'nu gerçekleştirdik. Çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde ilk sıralarda yer alan hastalık veya durumlar 2. Dermatoloji Kış Okulu'nun bilimsel programının temelini oluşturdu. Dermatoloji topluluğu adına son derece önemli bulduğumuz bu süreci sizlerle paylaşmak ve bu noktalara nasıl ulaştığımızı kısaca özetlemek istiyoruz.

Bildiğiniz gibi, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu 2004 yılının sonunda kurularak, hızla alt komisyonlarını oluşturmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Yeterlik Kurulu, önceliği çekirdek eğitim müfredatını oluşturmak, eğitimi geliştirmek ve yapılandırmak ile ilgili çalışmalara vermiştir. Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu ve Eğitim ve Sınav Komisyonu üyelerinin tamamına yakını, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Becerileri Kursu'na ve ayrıca Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve Sınav Komisyonlarını temsil eden üyelerimiz Türk Tabipler Birliği tarafından yeterlik kurulları için düzenlenen çalıştaya katılmışlardır. Tüm bu etkinliklerden edindiği bilgi ve deneyim paylaşımı ile Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Türkiye'deki eğiticilerin büyük bir çoğunluğunun katılımları ile yetiştirmekte olduğumuz uzmanlık öğrencilerinin mutlaka bilmeleri ve edinmeleri gereken bilgi, beceri ve tutum hedeflerini saptamaya yönelik bir çalışma organize etmiş, bilgi hedeflerinin farklı parametrelerde puanlandırılması ile önem sırasına sokulmasını sağlamıştır. Elde edilen listenin ilk `'lık bölümü "olmazsa olmaz" bilgi hedefleri olarak belirlenmiş ve böylece örnek bir çekirdek müfredat oluşturulmuştur.

İki bin yedi yılının sonunda kabul edilen yeni yönergemize göre oluşturulan "Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu", çalışma önceliğini üç ana başlıkta yoğunlaştırmıştır. Bu başlıklardan ilki olan "1. Dermatoloji Kış Okulu" önceki yıl 16–20 Aralık 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Diğer iki başlığımız, "Beceri Rehberleri" ve "Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Planı ve Uzmanlık Öğrencisi Karnesi" de bu yıl tamamlanarak Türk Dermatoloji Derneği'nin web sayfasından ulaşılabilir hale getirilmiştir.

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu olarak (Tablo 1), 2. Dermatoloji Kış Okulu'nu yapılandırmak için yaptığımız toplantılarla sık sık bir araya geldik. Ayrıca, elektronik mektup ve telefon görüşmeleri ile komisyon üyeleri olarak birbirimizle sürekli iletişim içinde olduk. İkinci kez yaptığımız okulumuz için önceki deneyimimizin yanı sıra diğer anabilim dallarının benzer deneyimlerinden de yararlandık. Üniversitelerimizin Eğitim Anabilim Dalları ile de sürekli görüş alışverişinde bulunduk. Ankara'da 13.06.2009 tarihinde yaptığımız toplantıda 2. Dermatoloji Kış Okulu için Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu üyeleri arasından bir "Düzenleme Kurulu" oluşturduk (Tablo 2).

2. Dermatoloji Kış Okulu'nda görev alan, eğiticiler ve uzmanlık öğrencileri için temelde okulun amaçları ve öğrenim hedeflerini içeren kılavuzlar hazırladık. Ayrıca, eğiticiler ile sunumların nasıl yapılacağı konusunda 12 Kasım 2009'da Lütfü Tat Simpozyumu sırasında toplantı yaptık. Burada, eğiticilere okul ve bilimsel program hakkında bilgi verdik. Dr. Erkan Alpsoy'un örnek sunumu üzerinden gidilerek okulun amacını ve hedeflerini tartıştık. Ayrıca, aynı oturum içinde yer alan eğiticiler bir araya gelerek, üstlendikleri konu başlığı altında çok önemli buldukları mesajları çıkarmaya çalıştılar. Bu toplantı sonrasında da iletişime devam ederek oturumlarını yapılandırıp konuşmalarına son şeklini verdiler.

2. Dermatoloji Kış Okulu'nda, hemen uzmanlık öncesi dönemde verilen programın sonunda (www.turkdermatoloji.org/kisokulu/ adresinden programa ulaşılabilir) aşağıdaki temel öğrenim hedeflerinin uzmanlık öğrencilerine kazandırılmasını planladık;

1-Çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde ilk sıralarda yer alan hastalıklara özgü klinik belirtilerin (karşılaşılabilecek farklı şiddet ve görünümdeki hasta tipleri ile) öğrenilmesi,
2-Klinik belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı sürecinin planlanıp, tanıya ulaşılması,
3-Hastaya ve duruma özgü akılcı tedavi planlamasının yapılabilmesi ve
4-Hastalıkların önlenebilirliği konusunda fikir sahibi olunması.

Programın hedef kitlesi, yeni yönetmelik de göz önünde bulundurularak, uzmanlık süresinin son yılında bulunan (4 ve 5. yılında) öğrenciler olarak belirlendi ve tüm başvurular değerlendirmeye alındı. Kış okuluna toplam 89 uzmanlık öğrencisi (K/E: 67/22) katıldı.


İkinci Dermatoloji Kış Okulu bilimsel programı içerisinde çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde ilk sıralarda yer alan onlarca konu, 21 oturumda, 27 eğitici tarafından aktarıldı. İkinci Dermatoloji Kış Okulu programında yer alan konuların neredeyse tamamı karşılıklı etkileşimin daha rahat olabilmesi açısından grubun üçe bölünmesi ile oluşturulan yaklaşık 30 kişilik 3 ayrı gruba dönüşümlü olarak verildi. Sadece "Tanınız nedir?" başlıklı iki oturum ve "Tanı ve Tedavide Zorluklar" başlıklı oturum tüm gruba ve key pad yardımı ile aktarıldı. Bu nedenle yukarıdaki üç oturum dışında eğiticiler konularını üç kez anlattı. Uzmanlık öğrencilerinin eğitim sürecine soru ve katkılarla katılımı eğiticiler tarafından özellikle teşvik edilmeye çalışıldı.

Uzmanlık öğrencilerine bilimsel programın başında ve sonunda olmak üzere, çoktan seçmeli bir ön test ve son test yapıldı. Test, uzmanlık öğrencilerini değil, kış okulu kapsamında verdiğimiz eğitimin etkin olup olmadığını değerlendirmek için uygulandı. Uzmanlık öğrencilerinin ön testteki ortalama başarı puanı 100 üzerinden 49.16 olarak saptandı. Son testte bu puan 79.82'ye yükseldi.

Bilimsel programda bulunan her oturumdan sonra ("Eğitici Değerlendirme Formu" ve "Oturum Değerlendirme Formu") ve okulun bitiminde ("2. Dermatoloji Kış Okulu Değerlendirme Formu") alınan geri bildirimlerle uzmanlık öğrencilerinin süreci değerlendirmesi sağlandı. Komisyonumuz geri bildirim formları aracılığı ile yapılan öneri ve eleştirilerin gelecekteki kış okulu programlarının daha iyi yapılandırılması konusunda son derece yararlı olduğuna inanmaktadır. Ayrıca kapanış töreninde temelde okulu değerlendirmeye yönelik kısa sorular hazırlandı ve key pad kullanılarak hızlı bir geri bildirim alındı. Böylece 2. Dermatoloji Kış Okulu hakkında genel bir fikir elde edilerek, tüm katılımcılara hızlı bir geri bildirim verilmiş oldu (Tablo 3 ve 4).

İkinci Dermatoloji Kış Okulu programının, uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerine önemli bir katkıda bulunması, biz Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve okulda görev alan tüm eğitmenlerin ortak dileğiydi. Aldığımız geri bildirimler ve ön test ile son test arasındaki belirgin fark cesaret verici olup doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Uzmanlık öğrencileri bu organizasyona gönüllü olarak katıldı. Programın işleyişi süresince son derece aktif ve katılımcı bir davranış sergilediler. Tümü büyük bir dikkat ve düzen içerisinde okula devam ettiler ve sonuçta 2. Dermatoloji Kış Okulu Katılım Sertifikası'nı almaya hak kazandılar.

İkinci Dermatoloji Kış Okulu'nun yapılabilmesi için çok sayıda bilim insanı uzun, özenli, yorucu, ama bir o kadar da keyif verici bir çalışma sergiledi. Bu noktada, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu olarak, bizi çalışmalarımızda yüreklendiren ve desteklerini esirgemeyen Eğitim Üst Kurulu'na ve eğiticilere teşekkür etmek istiyoruz.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız süreç içerisinde Türk Dermatoloji Derneği, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalıştı. Türk Dermatoloji Derneği, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu ve onun alt kurullarının bağımsız çalışması konusunda son derece yapıcı bir tutum sergiledi. Bizlerin Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu olarak defalarca bir araya gelmesinde ve 2. Dermatoloji Kış Okulu'nu düzenlememizde başından beri giderek artan bir destek verdi. Tüm bu nedenlerle Türk Dermatoloji Derneği'ne teşekkür ediyor ve önümüzdeki süreçte yeni Kış Okullarında birlikte olmayı diliyoruz.

Saygılarımızla,

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu adına
Prof. Dr. Erkan Alpsoy
2. Dermatoloji Kış Okulu Koordinatörü


Tablo 1. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Üyeleri


Üyeler

Bölge

Dr. Erkan Alpsoy (Başkan)

Akdeniz Bölgesi

Dr. Oya Gürbüz

Marmara Bölgesi

Dr. Nahide Onsun

Marmara Bölgesi

Dr. Neslihan Şendur

Ege Bölgesi

Dr. Ayşe Boyvat

İç Anadolu Bölgesi

Dr. Emel Güngör

İç Anadolu Bölgesi

Dr. Sevgi Bahadır

Karadeniz Bölgesi

Dr. Sema Aytekin

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Dr. Yelda Karıncaoğlu (Raportör)

Doğu Anadolu Bölgesi

Tablo 2. "2. Dermatoloji Kış Okulu" Düzenleme Kurulu


Üyeler

Dr. Erkan Alpsoy (Koordinatör)

Dr. Neslihan Şendur

Dr. Ayşe Boyvat

Dr. Yelda Karıncaoğlu

Tablo 3. Uzmanlık öğrencilerinin 2. Dermatoloji Kış Okulu'na yönelik genel değerlendirmesi

 

Evet
(%)

Hayır
(%)

Emin değilim
(%)

2. Dermatoloji Kış Okulu beklentilerinizi karşıladı mı?

92

0

8

2. Dermatoloji Kış Okulu'nda edindiğiniz bilgileri sonraki meslek yaşamınızda kullanacağınızı düşünüyor musunuz?

98

0

2

Tablo 4. Uzmanlık Öğrencilerinin 2. Dermatoloji Kış Okulu sunumları ve grupların düzenlenmesi ile ilgili geri bildirimleri

2. Dermatoloji Kış Okulu sunumlarının;

%

a) Tümü, teorik olmalıydı

0

b) Tümü, olgu sunumları şeklinde olmalıydı

3

c) Tümü, teorik bilginin, olgu sunumlarının ve algoritmik yaklaşımın karma şekilde verildiği sunumlar olmalıydı

97

Not; Uzmanlık öğrencileri Tablo 3 ve 4'deki tüm geri bildirimleri "Key Pad" aracılığıyla yapmışlardır