TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

TDYYK Toplantı Kararları Aralık 2009

Toplantı tarihi : 15.12.2009
Toplantı:5
Toplantı yeri:2. Dermatoloji Kış Okulu Kervansaray Otel - Lara Antalya
Toplantı saati: 18.30- 20.00
 
Toplantıya katılanlar:
 
Katılmayanlar
Dr. Neslihan Şendur (Başkan)
Dr. Deniz Seçkin (Başkan yardımcısı)
Dr. Nilsel İlter
Dr. Oya Gürbüz
Dr. Sedef Şahin
Dr. Ayşe Boyvat
Dr. Osman Köse
Dr. Serap Utaş
Dr. Akın Aktaş (TDD temsilcisi)
 
Dr. Oktay Taşkapan (Sekreter)
Dr. Serap Öztürkcan
 
 
 
 
 
 
Gündem:
1. Yeterlik Belgesinin formatının belirlenmesi
a. Yeterlik Belgesi almak üzere yapılan başvuruların değerlendirilmesi
b. 11. Kasım 2009 tarihinde yapılan Eğitim Kurultay Raporunun imzalanması
c. EPGK ve Sınav komisyonunda yapılacak üye değişiklikleri için isimlerin belirlenmesi
2. Kurullarda görev almak veya Eğitici olarak görev yapmak isteyen gönüllülerin tespiti için anket çalışması yapılabilirliği
a. Sınav Komisyonu tarafından hazırlanan raporun okunması
b. İlk Yeterlik Sınavı için Sınav tarihinin belirlenmesi
3. Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu- Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan “Beceri Hedefleri”ne ulaşılabilirliğin sağlanmasında izlenecek yol
a. Dilek ve Öneriler
b. Sınav komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi
4. TDYYK üyelerinin değişimi ile ilgili görüşlerin alınması
5. Dilek ve Öneriler
Ek Gündem: Deri ve Zührevi Hastalıklar Rotasyonları
 
Toplantı Tutanağı ve Kararlar
1- Başkan Dr. Neslihan Şendur tarafından, toplantıya katılamayan üyelerin mazeretleri belirtilerek gündem maddeleri okundu ve oylandı. Ek gündem maddeleri soruldu.
2- Birinci gündem maddesinde belirtilen Yeterlik Belgelerinin formatı için hazırlanan örnekler gözden geçirildi. Bir numaralı örnek oybirliği ile kabul edildi. Yeterlik Belgelerinin hazırlanması ve gönderilmesini Dr. Serap Utaş üstlendi. Yeterlik belgesi için yapılan başvuru belgelerinin dosyalanarak TDD’nde Yeterlik Kuruluna ayrılan kütüphanede arşivlenmek üzere Dr. Serap Utaş tarafından TDD sekreterliğine gönderilmesine karar verildi.
3- Yeterlik Belgesi almak üzere başvuran Yardımcı Doçent kadrosunda bulunan öğretim üyelerine, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi’ne göre sınavsız belge verilemeyeceği kararının iletilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
4- Hazırlanmış olan 1. Deri ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayı raporu üyelerin görüşlerine sunuldu. Minör düzeltmeler yapıldıktan sonra tüm üyeler tarafından imzalandı ve TTB, TTB-UDEK, TUEK ve TDD’lerine gönderilmesine ve TDD web sayfasında yayınlanmasına karar verildi.
5- EPGK ve Sınav Komisyonunda süreleri dolacak olan üyelerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için çalışmalar yapılmasına karar verildi.
EPGK’nunda bölge değişikliği nedeni ile komisyondan ayrılan Dr. Emel Güngör yerine; aynı zamanda Sınav komisyonunda da görevli olan ve EPGK ile Sınav Komisyonu arasında koordinasyonu da sağlayabileceği öngörülerek, İç Anadolu Bölge temsilcisi olarak Dr. Gül Erkin oy birliği ile görevlendirildi.
EPGK’da görev yapan Ege Bölgesi temsilcisi Dr. Şebnem Özkan’ın Sınav komisyonu Başkanı olması, TDD yönetim Kurulunda yer alması nedeni ile bu görevi yürütemeyeceğini belirtmesi üzerine, yerine Ege Bölgesi temsilcisi olarak Dr. Turhan Şahin’in görevlendirilmesine karar verildi.
6- Kurullarda görev almak veya Eğitici olmak isteyen gönüllülerin tespiti konusunda ortak bir noktada buluşulamaması üzerine bu konunun bir başka toplantıda tekrar görüşülmesine karar verildi.
7- Sınav komisyonu Başkanı tarafından hazırlanarak Yeterlik Kuruluna gönderilen, sınav aşamasındaki gelişmeleri içeren rapor okundu. Üyelere çalışmalar konusunda bilgi verildi.
8- İlk Deri ve Zührevi Hastalıklar Yeterlik Sınavının 23. Ulusal Dermatoloji Kongresinde 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.
9- TDD web sayfasında yer alan ve EPGK tarafından hazırlanan “Beceri Hedefleri”nin ulaşılabilirliği için TDD’nin üyelerine şifre vererek ulaşımı sağlamasının uygun olacağı görüşüne varıldı. Verilebilecek diğer linkler için mevcut koşulların gözden geçirilmesi sonrası bu konunun bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesine karar verildi
10- Rotasyonlarla ilgili EPGK tarafından belirlenen iki seçenekli programın Eğitim üst Kurulunun görüşleri alınmak üzere, üyelere gönderilmesine, yanıtların 25. Aralık 2009 tarihine kadar neslihansendur@yahoo.com. Adresine gönderilmesinin istenmesine karar verildi.
 
Dr. Neslihan Şendur
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı