TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi

GİRİŞ

Türkiye’de Dermatoloji ve Veneroloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Dermatoloji Yeterlik Kurulu, ilgili uzmanlık alanı derneği yönetim kurulu tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak ve dernek genel kurulu onayı ile kurulmuştur.

Yeterlik Kurulu, dernek yönetim kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışan, ancak bilimsel olarak özerk olan, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve akreditasyon (eşyetkilendirme) kurulu olarak kurulmuştur. Yeterlik Kurulu çalışmaları dernek bütçesinden karşılanır.

Dernek yönetim kurulundan bir üye Yeterlik Yürütme Kurulunda görev alır. Bu üye diğer görevlerinin yanı sıra dernek yönetim kurulu ve Yeterlik Kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

Bu kurulun çalışma ilkeleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) yönergeleri ile uyumlu olmalıdır.


GENEL KONULAR

1-Tanım

Dermatoloji Yeterlik Kurulu Türk Dermatoloji Derneği ile eşgüdüm içerisinde, özerk olarak çalışan; uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.

2-Amaçlar
Dermatoloji Yeterlik Kurulunun amaçları şunlardır:

2.1-Dermatoloji ve Veneroloji uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak.

2.2-Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim müfredatı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması gerekenler) hazırlanmasını sağlamak.

2.3-Uzmanlık öğrencilerinin eğitim süresince gerekli bilgileri öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için “uzmanlık öğrencisi karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak.

2.4-Uzmanlık eğitimi veren kurumları, hizmetin niceliği ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş olması, eğitim ortamının uygunluğu, kuramsal ve uygulamalı eğitim programının oluşturulması ve araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ile standartlar oluşturulması gibi konular açısından gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonunu gerçekleştirmek.

2.5-Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliklerini sınamak.

2.6-Yeterlik belgesi vermek.

2.7-Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin “Sürekli Mesleksel Gelişim” programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak.

2.8-Ulusal “yeterlik belgelendirmesi” ve “akreditasyon” standartlarının uluslararası alana uygunluğunu sağlamak.

3.Çalışma ilkeleri

3.1-Dernek tüzüğüne uygun olarak kurulan bir çalışma organıdır.

3.2-Bilimsel olarak özerk bir çalışma organıdır.

3.3-Harcamaları, derneğin harcama esasları göz önüne alınarak dernek bütçesinden karşılanır.
3.4-Dernek genel kurulu, dernek yönetim kurulunu Yeterlik Kurulunun kurulması, çalışması ve giderlerinin karşılanması için görevlendirir ve denetler.

3.5-Yeterlik Kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde, uzmanların yeterlik belgelendirmesi / yeniden belgelendirmesi ve eğitim kurumlarının / birimlerinin / uzmanlık eğitimi programlarının akreditasyonunun sağlanmasıdır.

3.6-Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

3.7-Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında (belgelendirme ve akreditasyon) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

4-Kurul ve Komisyonlar

Dermatoloji Yeterlik Kurulunun yapısı aşağıdaki organlardan oluşur;

a. Yeterlik Genel Kurulu

b. Yeterlik Yürütme Kurulu

c. Eğitim Üst Kurulu

d. Akreditasyon Kurulu

d. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

e. Sınav Komisyonu

4.1-Yeterlik Genel Kurulu: T.C. vatandaşı olmak ve Deri ve Zührevi Hastalıklar dalında Türkiye’deki bir eğitim kurumundan uzmanlık belgesini almış olmak Yeterlik Genel Kurulu üyeliğinin ön koşuludur. Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmak ve aidatını düzenli ödüyor olmak, Yeterlik Genel Kurul üyeliği için zorunludur.

4.1.1–Yeterlik Genel Kurulunun görevleri:

4.1.1.1-Yeterlik Genel Kurulu, Ulusal Dermatoloji Kongresi sırasında, en az iki yılda bir toplanır ve Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır. Dernek yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda, ulusal kongre dışında bir dermatoloji toplantısı sırasında Yeterlik Genel Kurulunu olağan dışı toplantıya çağırabilir.

4.1.1.2–Yeterlik Genel Kurulunun temel görevi Yeterlik Yürütme Kurulunun 10 asıl ve 5 yedek ile Akreditasyon Kurulunun 8 asıl ve 4 yedek üyelerini seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır.

4.1.1.3-Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporunu görüşür.

4.1.1.4-Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.

4.2-Yeterlik Yürütme Kurulu: Yeterlik Genel Kurulunca Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulunda yer almayan kişilerden seçilen kuruldur. Dernek yönetim kurulu tarafından belirlenen bir üyenin de katılımıyla 11 üyeden oluşur. Seçilen üyeler 4 yıllığına görevlendirilir. Seçim 2 yılda bir olağan genel kurulda yapılır ve her seçimde üye sayısının yarısı (5 üye) yenilenir. Süresi dolan kurul üyeleri üst üste 2 dönemden fazla görev alamazlar. Bu kurulda görev alacak kişilerin yeterlik belgesi almış olmaları ve eğitim kurumlarında en az beş (5) yıldır aktif eğitici durumunda olmaları gerekir. Yeterlik Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine secimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır. Seçilebilmek için adayın secim mahallinde bulunması gerekir.

4.2.1–Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri:

4.2.1.1-Yeterlik Yürütme Kurulu, Türk Dermatoloji Derneği yönetim kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

4.2.1.2-Akreditasyon Kurulunun 1 asıl üyesini, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerini seçer.

4.2.1.3-TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunu temsil etmek üzere Yeterlik Kurulu başkanı ve bir temsilcisini görevlendirir.

4.2.1.4-Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yeterlik Yürütme Kurulu yılda en az 2 kez toplanır.
4.2.1.5-Yeterlik Kurulları ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

4.2.1.6-Yeterlik Genel Kurulu toplantılarına gündem hazırlar ve çalışma raporunu sunar. Yeterlik kurul ve komisyonlarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.

4.2.1.7-Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve dernek yönetim kuruluna sunar.

4.2.1.8-Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

4.2.1.9-Yeterlik sınav tarihlerini, yerini, sınava giriş aidatını belirler ve o yıl başında duyurur.

4.2.1.10-Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

4.2.1.11–Yeterlik sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.

4.2.1.12–Akreditasyon Kurulunun raporlarını temel alarak eğitim kurumlarının/birimlerinin isteğe bağlı başvuruları sonucu akreditasyonlarını gerçekleştirir, belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları/birimleri için öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda dernek yönetim kuruluna ve TTB-UDEK-UYEK’e bilgi verir.

4.2.1.13–Yeterlik Yürütme Kurulu, Genel Kurul sonrası seçilen Kurul ve Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini UYEK’e bildirir.

4.2.1.14-Yılda en az 1 kez sınav tarihlerini ve varsa kurum ziyaret programlarını UYEK’e bildirir.
4.2.1.15–Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanlarını TTB-UDEK-UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.

4.2.1.16- Yılda bir kere Eğitim Kurultayının yapılmasını sağlar ve programını düzenler.

4.2.1.17–Yeterlik Genel Kuruluna karşı sorumludur.

4.3- Eğitim Üst Kurulu Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde uzmanlık alanında eğitim veren her birimin anabilim dalı başkanlarından ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim birimlerindeki eğitim sorumlularından oluşur.

4.3.1 - Eğitim Üst Kurulunun Görevleri:

4.3.1.1–Yeterlik Yürütme Kuruluna her alanda danışmanlık yapar.

4.3.1.2–Kurul ve komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlerde uygulanmasını sağlar.

4.3.1.3-Uygulamada doğan sorunlar hakkında geri bildirim verir ve bu sorunların çözümü için projeler önerir.

4.3.1.4-Yeterlik Yürütme Kurulunun gereksinimleri doğrultusunda en az 2 yılda 1 kez toplantıya çağrılır.

4.4–Akreditasyon Kurulu: Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından seçilen 8, Yeterlik Yürütme Kurulunun kendi içinden görevlendirdiği 1 üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. Seçilen üyeler 4 yıllığına görevlendirilir. Seçim 2 yılda bir olağan genel kurulda yapılır ve her seçimde üye sayısının yarısı (4 üye) yenilenir. Süresi dolan kurul üyeleri üst üste 2 dönemden fazla görev alamazlar. Akreditasyon Kurulu kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır.

4.4.1–Akreditasyon Kurulunun Görevleri:

4.4.1.1–Yeterlik Yürütme Kurulu’nda ve Genel Kurulda Onaylanmış Ulusal Dermatoloji Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur.
a. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davranış- ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde ) olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,

b. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu,

c. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,

d. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,

e. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi)

f. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı,

4.4.1.2–Yukarıda yazılı standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.

4.4.1.3-Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Uzmanlık öğrencisi karneleri ve/veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirilir.

4.4.1.4-Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmelerini ve uzmanlık öğrencisi karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda sınav komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlik Yürütme Kuruluna bilgi verir.

4.4.1.5-Eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yeterlik Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir ayrıntılı akreditasyon raporu verir.

4.5-Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 5 yıllık aktif eğitici konumunda bulunan 10 üyeden oluşur. Üyeler coğrafik bölgeler göz önünde bulundurularak 4 yıllık süre için görevlendirilirler. Olağan Genel Kurulda yapılan seçim sonrası tekrar yapılanan Yeterlik Yürütme Kurulu süresi dolan üyelerin yerine yeni üyeleri seçer. Komisyon üyeleri üst üste 2 dönemden fazla görev alamazlar. Komisyon kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yeterlik Yürütme Kurulu yeni üye atamasını gerçekleştirir. Türk Dermatoloji Derneği uzmanlık öğrencisi kolu temsilcisi Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonuna gözlemci üye olarak katılır.

4.5.1-Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonunun Görevleri:

4.5.1.1-Temel hedefi “toplumun sağlığını geliştirmek/iyileştirmek” olan Dermatoloji Uzmanlık Eğitim Programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
a. Eğitim programının ulusal ve kurumsal bilgi, beceri ve tutum hedefleri ve gerekçeleri

b. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),

c. Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi),

d. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geribildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi),

4.5.1.2-Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

4.5.1.3-Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.

4.5.1.4-Uzmanlık öğrencisi karneleri ve/veya portfolyolarının hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.

4.5.1.5-Gerektiği takdirde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.

4.5.1.6-Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.5.1.7-Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

4.6-Yeterlik Sınav Komisyonu Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan 6 üye ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen üyeler 4 yıllığına görevlendirilir. Olağan Genel Kurulda yapılan seçim sonrası tekrar yapılanan Yeterlik Yürütme Kurulu süresi dolan üyelerin yerine yeni üyeleri seçer. Komisyon üyeleri üst üste 2 dönemden fazla görev alamazlar. Komisyon kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.6.1-Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri:

4.6.1.1-Yeterlik Sınav Komisyonu, görevlerini Yeterlik Yürütme Kurulu, Akreditasyon Kurulu ve Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.6.1.2-Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Yeterlik Yürütme Kurulundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.

4.6.1.3-Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav ortamlarını saptar, organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder.

4.6.1.4-Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar:

a. Sınavların Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve ulusal dermatoloji uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak [sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki hedeflere (bilgi, beceri ve tutum) yönelik olmalıdır; sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır; konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır; bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir; beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır], ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirmek,

b. Hazırlanan yeterlik sınavlarının (yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları v.b.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak,

c. Her bir Yeterlik sınavı için ayrı olmak üzere yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir en az başarım düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirmek,

d. Yeterlik sınavlarını, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirmek,

e. Yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarım düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlik belgelerinin düzenlemesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmek.

4.6.1.5-Sözlü/uygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve Yeterlik Yürütme Kuruluna önerir.
4.6.1.6-Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.
4.6.1.7-Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar.
4.6.1.8-Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.6.1.9-Komisyon Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

5–Uzmanlık Alanı ve Eğitimi

5.1-Uzmanlık Alanı: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan Anadal ve Yandalları içerir.

5.2-Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Umanlık Tüzüğünde belirlenmiş olan Anadal ve Yandal eğitim süreleri ve öngörülen rotasyonlar ve süreleri geçerlidir.

6–Eğitimin Belgelendirilmesi

6.1-Genel İlkeler ve Ölçütler: Anadal ve Yandal Uzmanlığı eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

6.1.1-Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak alınmış uzmanlık belgesine sahip olunması.

6.1.2-Uzmanlık öğrencisi karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresi boyunca kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin adayın eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmesi.

6.1.3-Gerekli rotasyonların rotasyon eğitim programına uyumlu yapıldığının belgelendirilmesi.
 

7-Yeterlik Sınavları

 

7.1-Eğitimini Madde 6'daki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik kısmına katılabilirler. Beceri ve tutuma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

 

7.2-Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri 6 ay önce duyurulur.

7.3-Yazılı Sınav

Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava Deri ve Zührevi Hastalıklar dalında uzmanlığını almış ve Madde 6'daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl uzmanlık öğrencileri katılabilirler. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.
Sınavın geçerlilik süresi 5 yıldır. Sınavı geçenler bu süre içinde ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Komisyonu tarafından belirlenir.

7.4-Sözlü/Uygulama Sınavı

Uygulamaya yönelik, adayın klinik/laboratuar uygulama, hasta yönetimi becerilerini ölçecek şekilde yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik ve beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Ayrıca TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

7.5-Yeterliğin Belgelendirilmesi

Yeterlik belgelendirmesi, sağlık mevzuatının ilgili yasalara aykırı olmayacak şekilde, tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Sınav sonucunda ''Yeterlik Belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. yılın sonunda “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

7.6-Yeniden Belgelendirme

Yeniden belgelendirme süreci, sağlık mevzuatının ilgili yasalara aykırı olmayacak şekilde, tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yeterlik sınavını başaranlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine dâhil olmaya davet edilir (Yeniden belgelendirme süreci ve kuralları ayrı bir yönerge ile belirlenecektir).

8-Yürürlük
8.1-Bu yönerge …………………. tarihinde yapılan Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

9-Yürütme
9.1- Bu yönergeyi Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

10–Özel Durumlar kaldırıldı